Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA PORTALU WINIARYBOOKINGS.PL

[Definicje]

 1. Bilet – bilet, dokument lub inny nośnik prawa umożliwiający wzięcie udziału w Wydarzeniu.
 2. Biletomat.pl – sklep internetowy należący do BPM Media, do którego Klient uzyskuje dostęp poprzez Moduł.
 3. Klient lub Nabywca – podmiot, który:
  1. odwiedza Serwis, lub
  2. dokonuje zakupu poprzez Moduł dostępny w Serwisie.
 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług w sposób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Moduł – narzędzie, moduł sprzedażowy należący do Sprzedawcy, umożliwiający Klientowi zakup Biletu za pośrednictwem Biletomat.pl z poziomu Serwisu.
 6. Platforma ODR – punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1).
 7. Portal lub Serwis – portal internetowy zlokalizowany pod adresem winiarybookings.pl oraz na jego podstronach.
 8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu oraz zakupu Biletów poprzez Moduł, jednocześnie będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin Sprzedawcy – regulamin sklepu internetowego Biletomat.pl, należącego do Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej https://www.biletomat.pl/regulamin/.
 10. Sprzedawca lub BPM Media – BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres do doręczeń: ul. Głogowska 31 lok. 33, 60-702 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł.; NIP: 9721211542; REGON: 301386541; adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl, będący właścicielem Modułu i sklepu Biletomat.pl.
 11. Usługodawca lub Organizator – Tomasz Masłowski i Bartosz Stobiński prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl, będący właścicielem Portalu.
 12. Ustawa o Inspekcji Handlowej – ustawa o inspekcji handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U.2019.1668 z późn. zm.)
 13. Wydarzenie – wydarzenie artystyczno-kulturalne lub rozrywkowe organizowane przez Usługodawcę, na które Bilety sprzedawane są poprzez Moduł.

[Postanowienia ogólne]

 1. Portal, należący do Usługodawcy umożliwia Klientowi zapoznanie się z działem newsy oraz dostęp do Modułu pozwalającego na zakup Biletów od Sprzedawcy.
 2. Klient dokonując zakupu Biletu zawiera umowę z BPM Media, będącym właścicielem Modułu oraz sklepu Biletomat.pl i jest w tym zakresie związany niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Sprzedawcy, widniejącym na stronie internetowej pod adresem: www.biletomat.pl/regulamin/.
 3. Usługodawca utrzymuje Portal w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym, umożliwiającym Klientowi zakup Biletu poprzez usługę Modułu.
 4. Klienci nie ponoszą opłat wyższych niż standardowe za komunikację z Usługodawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 5. Usługodawca zapewnia Klientom poprawność działania Portalu, przy wykorzystaniu:
 1. komputera, laptopa lub inne urządzenie multimedialnego z dostępem do Internetu,
 2. standardowego systemu operacyjnego,
 3. przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript.
 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, działaniami konserwacyjno – technologicznymi, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z Serwisem.
 2. Usługodawca oświadcza, iż zapewnia Klientowi szybki i efektywny kontakt pod danymi teleadresowymi wskazanymi w Regulaminie.
 3. Klient może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie internetowej http://winiarybookings.pl/regulamin/, w tym również pobrać i zarchiwizować jego treść lub wydrukować go. Klient na takich samych zasadach może uzyskać dostęp do Regulaminu Sprzedawcy, który dostępny jest na stronie internetowej www.biletomat.pl/regulamin/ i jest każdorazowo udostępniany w toku procedury zakupu Biletu. Wyciąg najważniejszych postanowień z Regulaminu Sprzedawcy dostępny jest w pkt VIII Regulaminu.
 4. Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu, za wyjątkiem pkt VI Regulaminu, oraz wszystkich tych postanowień, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
 5. Klienci mogą porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą wiadomości e-mail oraz drogą pisemną, przy czym zakupu Biletu Klienci dokonują zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie oraz Regulaminie Sprzedawcy.
 6. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przy zakupie Biletu zawarte są w polityce prywatności Sprzedawcy na stronie internetowej https://www.biletomat.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/ i udostępnianie są Klientowi przed zawarciem umowy.

[Usługa Modułu]

 1. Usługodawca poprzez Portal umożliwia Klientowi dostęp do Modułu w celu zakupu Biletu. Ponadto Usługodawca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod kątem technicznym i funkcjonalnym, umożliwiające zakup wybranego Biletu na Wydarzenie poprzez Moduł.
 2. Klient, który chce zakupić Bilet na Wydarzenie dokonuje wyboru pozycji widniejącej na Portalu, co wiąże się z przeniesieniem Klienta do Modułu.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż Biletów jest BPM Media. Usługodawca nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta poprzez Moduł.
 4. Cennik Biletów, ich dostępność, forma i sposób zakupu szczegółowo opisane są w Module i podawane do wiadomości każdorazowo przed zakupem.
 5. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone w Module ze wskazaniem kosztów jakie ponosi Klient. W przypadku usług płatnych Sprzedawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, rabaty itp.
 6. Dokonując zakupu Biletu poprzez Moduł, Klient potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami sprzedaży oraz Regulaminem Sprzedawcy, a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 7. Dostęp i korzystanie z usługi Modułu z poziomu Serwisu jest bezpłatne. Nie dotyczy to odpłatnych umów zawieranych poprzez Moduł ze Sprzedawcą, w szczególności takich jak zakup Biletu.

[Sposoby płatności]

 1. Usługa dostępu do Modułu zapewniania przez Usługodawcę jest bezpłatna.
 2. Zakupu Biletu Klient dokonuje poprzez Moduł należący do Sprzedawcy. Sprzedawca decyduje o dostępnych sposobach i formach płatności.
 3. Zasady i szczegóły dot. płatności podane są w informacjach zawartych w Module, udostępnianych przez wybranego operatora systemów płatności zintegrowanych oraz w Regulaminie Sprzedawcy.

[Odpowiedzialność i reklamacje]

 1. Usługodawca odpowiada względem Klienta za prawidłowe funkcjonowanie Portalu, umożliwiające dostęp do Modułu. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu, w szczególności dotyczące dostępu do Modułu z poziomu Serwisu oraz prawidłowości działania Portalu należy zgłaszać Usługodawcy za pomocą:
 1. poczty elektronicznej,
 2. telefonicznie,
 3. lub drogą pisemną.
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za transakcje oraz zawarcie umowy sprzedaży w Module jest Sprzedawca na warunkach wskazanych w Regulaminie Sprzedawcy. Reklamacje związane z zawieranymi umowami sprzedaży Biletów należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl.
 2. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, działaniami konserwacyjno – technologicznymi, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z Serwisem.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji Klienta będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą ą zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej. Mediacja ma charakter dobrowolny, a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Klient będący konsumentem ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Klient będący konsumentem może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

[Postanowienia końcowe]

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będącymi Konsumentami wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na rzecz Klientów będących Konsumentami, korzystających z Serwisu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta – Konsumenta niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na Portalu.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Portalu, a Klient zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać z nową wersją Regulaminu.
 5. O treści zmian niniejszego Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej.
 6. Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą:
 1. listownie, na adres:  – ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań,
 2. mailowo – pod adresem: biuro@winiarybookings.pl
 3. telefonicznie, pod numerem: +48 660 381 350 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 4. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 z późn. zm.).

[Wyciąg z Regulaminu Sprzedawcy]

Poniższe zapisy stanowią jedynie wyciąg najważniejszych postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Nie należy odczytywać ich jako samodzielnego regulaminu. Nabywca dokonujący zakupu poprzez Moduł dostępny w Serwisie zobowiązany jest do zaznajomienia się całą treścią Regulaminu Sprzedawcy, dostępnym pod adresem internetowym: www.biletomat.pl/regulamin/.

 1. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Biletomat.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez BPM Media na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy BPM Media i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi rodzaje i ceny Biletów. BPM Media nie jest organizatorem Wydarzeń.
 2. Rodzaje i ceny Biletów na Wydarzenie określa Organizator. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, takie jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), opłata serwisowa, o czym Nabywca zostanie każdorazowo poinformowany w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 3. O łącznej cenie z tytułu umowy sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują – opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy oraz opłatą serwisową) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. W Biletomat.pl dostępne są następujące formaty Biletów:
  1. eTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik w formacie HTML do samodzielnego wydruku przez Nabywcę na drukarce. eTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w Formularza Zamówienia adres poczty elektronicznej za pomocą unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie, zapisanie lub wydrukowanie Biletu (w tym celu należy kliknąć w przesłany link lub wpisać go w oknie przeglądarki internetowej);
  2. smsTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik z obrazem Biletu do samodzielnego zapisu przez Nabywcę w telefonie (smartfonie) Nabywcy. smsTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w formularzu zamówienia numer telefonu. Dodatkowo w przypadku smsTicket Klient otrzymuje również eTicket na podany przez siebie adres poczty elektronicznej;
  3. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski – Bilet udostępniany Nabywcy w formie papierowej, na specjalnych zabezpieczonych blankietach BPM Media. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski przesyłany jest Nabywcy przesyłką tradycyjną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres dostawy.
  4. Bilet zwrotny – eTicket, smsTicket lub Bilet tradycyjny/kolekcjonerski, sprzedawany na wybrane Wydarzenia i przez określony czas, który może być zwrócony przez Nabywcę na zasadach określonych Regulaminie Sprzedawcy w czasie określonym przy danym Bilecie zwrotnym. Bilet zwrotny jest dostępny tylko jeżeli w treści opisu danego Wydarzenia została wskazana możliwość zakupu tego rodzaju Biletu.
 5. W Biletomat.pl dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem PayU.pl.
 6. Termin płatności tytułem umowy sprzedaży wynosi:
  1. w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – 90 minut od chwili zawarcia umowy sprzedaży, lecz nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia.
  2. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy sprzedaży, lecz nie później niż do godziny 16:00 ostatniego dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia.
 7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym rachunek bankowy Sprzedawcy został uznany kwotą płatności dokonanej przez Klienta.
 8. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez Payu.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez PayU.pl i zainstalowanej w sklepie internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.
 9. W Biletomat.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłka elektroniczna,
  2. Przesyłka tradycyjna, to jest przesyłka pocztowa albo kurierska.
 10. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem umowy sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi oraz (2) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, (3) do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Z zastrzeżeniem powyższego zapisu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl.

REGULAMIN WYDARZENIA WRAZ Z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ

I. REGULAMIN WYDARZENIA

 1. Przedmiotowy regulamin Wydarzenia (dalej jako „Regulamin”), obejmuje swoim zakresem wszystkie imprezy, wydarzenia artystyczno-kulturalne czy rozrywkowe (zwane dalej „Wydarzeniem”) organizowane przez Tomasza Masłowskiego i Bartosza Stobińskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl (dalej jako „Organizator”) i dotyczy wszystkich osób biorących udział w Wydarzeniu lub przebywających na terenie Wydarzenia (dalej jako „Uczestnicy”).
 2. Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia. W szczególności odpowiada on za zgodność Wydarzenia z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń i nakazów wydawanych przez Organizatora, służb porządkowych lub służb informacyjnych, w tym w szczególności pracowników ochrony. Uczestnik może odmówić wykonania polecenia wyłącznie z uwagi na jego bezprawny charakter. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają w widocznym miejscu identyfikator.
 4. Sprzęt obsługujący Wydarzenie, będący w gestii Organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia jego należyte i bezpieczne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.)
 6. Każdy Uczestnik przed zakupem biletów na Wydarzenie zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 oraz że nie przebywa na tzw. kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej zostanie udostępniony Uczestnikowi w formie elektronicznej przez bileterię współpracującą z Organizatorem Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i przesłać wypełniony formularz w wersji elektronicznej. Za osobę małoletnią do lat 13 oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny. Niezłożenie oświadczenia oraz brak okazania zaświadczenia o wykonaniu szczepienia wskazanego w pkt 7 Regulaminu stanowi bezwzględną podstawę do odmowy sprzedaży biletu lub udziału w Wydarzeniu, bez ewentualnej możliwości składania reklamacji i wysuwania roszczeń przeciwko Organizatorowi, w tym żądania zwrotu ceny uiszczonej za bilet.
 7. Do uczestnictwa w Wydarzeniu zostają dopuszczone wyłącznie osoby, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu oraz posiadające jeden z niżej wymienionych dokumentów:
  – oryginalny, niewykorzystany i ważny bilet wstępu na Wydarzenie,
  – specjalną przepustkę lub zaproszenie wydane przez Organizatora bądź sprzedawcę biletów,
  – legitymację lub identyfikator otrzymany uprzednio od Organizatora,
  oraz niezależnie od powyższego, posiadają ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, w postaci elektronicznej lub papierowej. Organizator zastrzega możliwość, bezpośrednio przed rozpoczęciem Wydarzenia, wymiany dokumentów uprawniających do udziału w Wydarzeniu na inne przedmioty, w szczególności takie jak: opaski na rękę, plakietki, identyfikatory czy papierowe bilety lub do innego niegodzącego w prawa Uczestników oznaczenia, potwierdzającego prawo wstępu na Wydarzenie. Wymienione przedmioty lub oznaczenia mogą się różnić w zależności od posiadanego dokumentu uprawniającego do udziału w Wydarzeniu, w tym rodzaju zakupionego biletu.
 8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości zawierającego imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer seryjny i dane organu wydającego, w szczególności takiego jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta rezydenta długoterminowego UE, legitymacja szkolna, legitymacja studencka lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację Uczestnika.
 9. Przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 rozumie się osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
 10. Upoważnione przez Organizatora służby porządkowe, informacyjne lub ochroniarskie mają prawo przy wstępie na teren Wydarzenia nakazać Uczestnikowi okazanie dokumentu tożsamości w celu stwierdzenia zgodności danych na jednym z dokumentów określonych w pkt 7 Regulaminu ze stanem faktycznym oraz w celu weryfikacji wieku Uczestnika.
 11. Jeśli odrębne postanowienia dot. sprzedaży biletów lub regulamin terenu wydarzenia nie stanowią inaczej, osoba małoletnia do lat 13 może uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Osoba pełnoletnia będąca rodzicem lub opiekunem małoletniego ma obowiązek:
  – posiadać jeden z dokumentów uprawniających do uczestnictwa w Wydarzeniu, o których mowa w pkt 7. Regulaminu oraz zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, w postaci elektronicznej lub papierowej;
  – przed wejściem na Wydarzenie złoży
  w imieniu osoby małoletniej oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu,
  – sprawować bieżący nadzór nad osobą małoletnią w czasie trwania Wydarzenia,
  – posiadać dokument potwierdzający tożsamość dziecka.
 12. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej w postaci maseczek oraz ich stosowania podczas Wydarzenia.
 13. Organizator zapewnia, że:
  a. jeśli wydarzenie odbywać będzie się na otwartym powietrzu, spełnione zostaną następujące warunki:
  – Uczestnikom Wydarzenia udostępnione nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy Uczestnikami Wydarzenia oraz udziału w Wydarzeniu nie więcej niż 250 osób, z tym że do liczby tej nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, z tym że do tych ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
  – zapewnienie, aby Uczestnicy Wydarzenia realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, przy użyciu materiałów wskazanych w pkt 11;
  b. jeśli wydarzenie odbywać będzie się w pomieszczeniach, spełnione zostaną następujące warunki:
  – Uczestnikom Wydarzenia udostępnione będzie nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy Uczestnikami Wydarzenia oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni; z tym że do tych ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
  – zapewnienie, aby Uczestnicy Wydarzenia realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, przy użyciu materiałów wskazanych w pkt 12;
 14. Obowiązki udostępniania ograniczonej liczby miejsc oraz zachowania odległości, o których mowa w ust. 13 nie dotyczy:
  a. Uczestnika Wydarzenia, który uczestniczy w nim z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  b. Uczestnika Wydarzenia, który uczestniczy w nim z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  c. Uczestników Wydarzenia wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 15. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków wskazanych w pkt 13, w tym w szczególności do nieopuszczania bez ważnego powodu wyznaczonego miejsca na widowni, zachowania odległości pomiędzy pozostałymi Uczestnikami (z zastrzeżeniem ust. 14) oraz realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa.
 16. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na miejscu Wydarzenia, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia i przynoszenia na tereny przyległe:
  – ostrych przedmiotów i narzędzi (takich jak: noże, szkło, żyletki, brzytwy etc.),
  – broni palnej i broni pneumatycznej,
  – metalowych przedmiotów, opakowań i narzędzi o metalowym zakończeniu (takich jak: młotki, łańcuchy, sztućce, puszki etc.),
  – materiałów i płynów łatwopalnych, wybuchowych i pirotechnicznych,
  – narkotyków, środków psychotropowych oraz odurzających,
  – gazów łzawiących,
  – substancji trujących i żrących,
  – pałek,
  – własnego alkoholu (za wyjątkiem alkoholu zakupionego na terenie Wydarzenia),
  – wszelkich przedmiotów, których posiadanie lub używanie podczas wydarzenia stwarza obiektywne zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników.

Dodatkowo wprowadza się zakaz:
– wprowadzania zwierząt na teren Wydarzenia,
– niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury oraz wystroju terenu Wydarzenia,
– prowadzenia na terenie Wydarzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym handlowej lub usługowej),
– wstępu na tereny i do pomieszczeń wyłączonych z ogólnodostępnej przestrzeni Wydarzenia, takich jak w szczególności: szatnie artystów, backstage, scena, pomieszczenia Organizatora),
– przekraczania barierek lub innych oznaczeń oddzielających Uczestników od artystów,
– rzucania przedmiotami, wylewania lub rozpylania substancji,
– palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza wyznaczonymi strefami dla palących.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Wydarzenia oraz użycia w trakcie Wydarzenia aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 2. Organizator lub upoważnione przez niego służby są uprawnione m.in. do:
  – kontrolowania biletów oraz innych dokumentów, uprawniających Uczestników do wzięcia udziału w Wydarzeniu,
  – w przypadku braku uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu – odmowy wstępu na Wydarzenie, a w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu – nakazania Uczestnikowi opuszczenia terenu Wydarzenia,
  – weryfikacji tożsamości, wieku i zaszczepienia (tu po wcześniejszej zgodzie) Uczestników, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentów o których mowa w pkt 6. Regulaminu,
  – kontroli toreb, bagażu i plecaków oraz elementów wierzchniej garderoby Uczestników, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik posiada lub ma zamiar wnieść na teren Wydarzenia przedmiot określony w pkt 15 Regulaminu,
  – upominania oraz wydawania nakazów skierowanych do Uczestników zakłócających przebieg Wydarzenia lub zachowujących się sprzecznie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem, a w uzasadnionym przypadku – nakazania opuszczenia terenu Wydarzenia,
  – zatrzymania, w celu niezwłocznego przekazania właściwym organom, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla Uczestników lub mienia będącego własnością Organizatora lub podmiotu władającego terenem Wydarzenia,
 3. Służby upoważnione przez Organizatora do czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem Wydarzenia są uprawnione do:
  a. odmowy wstępu na Wydarzenie:
  – osobom, które na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów objęte są zakazem wstępu na imprezy masowe i inne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe lub sportowe oraz osobom, które zobowiązane są do powstrzymania się od udziału w takich wydarzeniach,
  – osobom, które bezzasadnie sprzeciwiają się poddaniu czynnościom, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  – osobom, które nie złożyły oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu,
  – osobom znajdującym się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt 14 Regulaminu,
  – osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  – osobom agresywnym lub osobom, które poprzez swoje zachowanie okazują pogardę dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanowią zagrożenie dla prawidłowego przebiegu Wydarzenia,
  – osobom, które nie posiadają ważnych dokumentów uprawniających do udziału w Wydarzeniu, o których mowa w pkt 7 przedmiotowego Regulaminu,
  b. wydalenia z terenu Wydarzenia osób zakłócających prawidłowy przebieg Wydarzenia lub zachowujących się sprzecznie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
 4. Służby porządkowe lub ochroniarskie działają w granicach prawa, z zachowaniem zasady proporcjonalności, zapewniając poszanowanie prawnie chronionych wartości ludzkich.
 5. Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, w efekcie którego Organizator zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora roszczenia zwrotnego o zapłatę równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora.
 6. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej winy jak i z winy osoby, nad którą w czasie trwania Wydarzenia sprawował opiekę.
 7. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na koncert. Opuszczenie terenu Wydarzenia wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wstępu.
 8. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie nałożonym na niego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 10. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto, podczas Wydarzenia Uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. W szczególnym niebezpieczeństwie wynikającym ze stosowania przez Organizatora wyżej wymienionych technologii znajdują się w szczególności kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy Wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu przyjmują powyższe do wiadomości i uczestniczą w nim, w tym zakresie na własne ryzyko.
 11. Z uwagi na charakter Wydarzenia, mniej przyjazne warunki pogodowe (takie jak m.in. deszcz, mżawka, błoto, niska temperatura), które nie mają znaczącego wpływu na jego odbiór nie upoważniają Uczestnika Wydarzenia do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi lub odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem. W szczególności samoistnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Wydarzenia oraz odstąpienia od umowy nie stanowią informacje przesyłane w ramach sytemu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 12. Organizator w stosunku do wybranych Wydarzeń może wprowadzić ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej Wydarzenia. Organizator w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, w tym niezależnych od Organizatora, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z Uczestnikiem wydarzenia oraz zwrotu ceny uiszczonej za bilet lub zmiany lokalizacji pierwotnie zamówionych miejsc w ramach Wydarzenia w ramach Biletu zarówno przed, jak i w trakcie Wydarzenia.
 13. Zwrot lub zamiana Biletów przez Uczestników Wydarzenia możliwa jest wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia, znaczącej zmiany jego terminu lub istotnych cech Wydarzenia, po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, zainicjowanego w sposób wskazany w pkt 33. Zwrot lub zamiana Biletów nie dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik wziął udział w zmienionym Wydarzeniu, wykorzystując Bilet. Zwrot Biletów możliwy w taki sam sposób w jaki zostały one nabyte.
 14. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
 15. Zakazane jest jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie biletów w celach majątkowych. Organizator zakazuje także wszelkiego dalszego oferowania przeniesienia własności Biletów, w tym w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 16. Organizator wskazuje, iż w przypadku naruszenia pkt 31 Regulaminu, składać będzie zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, zgodnie z którym „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 17. Organizator odpowiada względem Uczestników Wydarzenia za jego prawidłowy przebieg. Reklamacje związane z Wydarzeniem, w szczególności dotyczące okoliczności wskazanych w pkt 29 Regulaminu. Reklamacje powinny być składane za pośrednictwem:
  a. poczty elektronicznej,
  b. drogą pisemną.
  Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, Wydarzenia spowodowane siłą wyższą, lub niedozwolonym działaniem osób trzecich. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika w terminie 14 dni.
 18. Teren Wydarzenia może być objęty systemem kamer, utrwalających obraz i dźwięk. Użyty monitoring może służyć do rejestracji przebiegu Wydarzenia, działań podejmowanych przez Uczestników, w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy oraz reklamy i promocji. Uczestnicy Wydarzenia wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku w czasie trwania Wydarzenia celem jego rozpowszechniania dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 19. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia w rozumieniu RODO1 są Tomasz Masłowski i Bartosz Stobiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna przy ul. Piątkowskiej 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 7811964988, REGON 369420414. Dane osobowe w związku z panującym stanem epidemii koronawirusa SARS-COV-2 przetwarzane są w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c oraz i RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO), w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO). Pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Uczestników Wydarzenia. Ponadto przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą, przed zawarciem z nim umowy. Przetwarzanie danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO).
  Odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy współpracujące z Organizatorem w celu organizacji Wydarzenia, partnerzy handlowi Organizatora, firmy zapewniające wsparcie IT dla Organizatora, organy publiczne, co do których istnieje obowiązek udostępniania danych, oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Organizator nie przekazuje danych Uczestników poza teren EOG. Dane osobowe, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, a następnie trwale usunięte lub zniszczone. Pozostałe dane osobowe przechowywane będą – w zależności od ich charakteru – przez okres niezbędny do ich przetwarzania, przez co rozumie się w wybranych przypadkach okres przedawnienia roszczeń wynikających umowy.
 20. Uczestnikowi przysługuje:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c. prawo do usunięcia danych,
  d. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  f. prawo do przenoszenia danych,
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, lecz niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu uniemożliwia realizację biletu i wstęp na Wydarzenie. Pozyskane przez Organizatora dane nie służą do profilowania Uczestników ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.
 21. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 22. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora https://winiarybookings.pl/regulamin/, oraz przy wejściu na teren Wydarzenia. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu przed rozpoczęciem Wydarzenia przy użyciu środków porozumiewania na odległość oraz w formie fizycznej przy wejściu na teren Wydarzenia.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 1. Przedmiotowy regulamin imprezy masowej (dalej jako „Regulamin Imprezy Masowej”), obejmuje swoim zakresem imprezy, wydarzenia artystyczno-kulturalne czy rozrywkowe o charakterze masowym, do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej jako „Impreza Masowa”).
 2. Do Regulaminu Imprezy Masowej, w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie w szczególności w zakresie ustalonych w nim definicji, warunków uczestnictwa w Wydarzaniu, jako Imprezie Masowej oraz zasad zachowania się Uczestników Imprezy Masowej.
 3. Uczestnicy Imprezy Masowej są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, Regulaminu Imprezy Masowej, odpowiedniego regulaminu obiektu (terenu) na którym odbywa się Impreza Masowa oraz przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 4. Za bezpieczeństwo Imprezy Masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator, spełniając wymogi w zakresie:
  a. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w Imprezie Masowej;
  b. ochrony porządku publicznego;
  c. zabezpieczenia pod względem medycznym;
  d. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
 5. Organizator zapewnia:
  a. spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  b. udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
  c. pomoc medyczną;
  d. zaplecze higieniczno-sanitarne;
  e. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
  f. warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
  g. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
  h. wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
 6. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie Imprezy Masowej.
 7. Uczestnicy Imprezy Masowej są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 8. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez osoby posiadające odpowiednią umowę z Organizatorem oraz posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprzedaż napojów alkoholowych dozwolona jest wyłącznie w miękkich opakowaniach, które stanowią zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 9. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy Masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone w ten sposób, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy Masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, lub sam zawiadamia o przestępstwie albo występuje z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 10. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają oznakowanie i ukończone szkolenie, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1087), tj. z dnia 20 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1347).
 11. Służby informacyjne są obowiązane do:
  a. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  b. informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;
  c. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia Uczestników Imprezy Masowej;
  d. niedopuszczania Uczestników Imprezy Masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
  e. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
  f. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
  g. pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i Regulaminu Imprezy Masowej;
  h. reagowania na skargi składane przez Uczestników Imprezy Masowej.
 12. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych Regulaminem Imprezy Masowej decyzje podejmuje Organizator.