Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA
WRAZ Z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ
I. REGULAMIN WYDARZENIA
1. Przedmiotowy regulamin Wydarzenia (dalej jako „Regulamin”), obejmuje swoim zakresem wszystkie imprezy, wydarzenia artystyczno-kulturalne czy rozrywkowe (zwane dalej „Wydarzeniem”) organizowane przez Tomasza Masłowskiego i Bartosza Stobińskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl (dalej jako „Organizator”) i dotyczy wszystkich osób biorących udział w Wydarzeniu lub przebywających na terenie Wydarzenia (dalej jako „Uczestnicy”).
2. Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia. W szczególności odpowiada on za zgodność Wydarzenia z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).
3. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń i nakazów wydawanych przez Organizatora, służb porządkowych lub służb informacyjnych, w tym w szczególności pracowników ochrony. Uczestnik może odmówić wykonania polecenia wyłącznie z uwagi na jego bezprawny charakter. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają w widocznym miejscu identyfikator.
4. Sprzęt obsługujący Wydarzenie, będący w gestii Organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia jego należyte i bezpieczne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.)
6. Każdy Uczestnik przed zakupem biletów na Wydarzenie zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 oraz że nie przebywa na tzw. kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej zostanie udostępniony Uczestnikowi w formie elektronicznej przez bileterię współpracującą z Organizatorem Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i przesłać wypełniony formularz w wersji elektronicznej. Za osobę małoletnią do lat 13 oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny. Niezłożenie oświadczenia oraz brak okazania jednego z dokumentów wskazanych w pkt 7 tiret czwarty Regulaminu stanowi bezwzględną podstawę do odmowy sprzedaży biletu lub udziału w Wydarzeniu, bez ewentualnej możliwości składania reklamacji i wysuwania roszczeń przeciwko Organizatorowi, w tym żądania zwrotu ceny uiszczonej za bilet.
7. Do uczestnictwa w Wydarzeniu zostają dopuszczone wyłącznie osoby, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu oraz posiadające jeden z niżej wymienionych dokumentów:
− oryginalny, niewykorzystany i ważny bilet wstępu na Wydarzenie,
− specjalną przepustkę lub zaproszenie wydane przez Organizatora bądź sprzedawcę biletów,
− legitymację lub identyfikator otrzymany uprzednio od Organizatora, oraz niezależnie od powyższego:
− posiadające ważne unijne zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19., w postaci elektronicznej lub papierowej. Organizator zastrzega możliwość, bezpośrednio przed rozpoczęciem Wydarzenia, wymiany dokumentów uprawniających do udziału w Wydarzeniu na inne przedmioty, w szczególności takie jak: opaski na rękę, plakietki, identyfikatory czy papierowe bilety lub do innego niegodzącego w prawa Uczestników oznaczenia, potwierdzającego prawo wstępu na Wydarzenie. Wymienione przedmioty lub oznaczenia mogą się różnić w zależności od posiadanego dokumentu uprawniającego do udziału w Wydarzeniu, w tym rodzaju zakupionego biletu.
8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości zawierającego imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer seryjny i dane organu wydającego, w szczególności takiego jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta rezydenta długoterminowego UE, legitymacja szkolna, legitymacja studencka lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację Uczestnika.
9. Przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 rozumie się osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
10. Upoważnione przez Organizatora służby porządkowe, informacyjne lub ochroniarskie mają prawo przy wstępie na teren Wydarzenia nakazać Uczestnikowi okazanie dokumentu tożsamości w celu stwierdzenia zgodności danych na jednym z dokumentów określonych w pkt 7 Regulaminu ze stanem faktycznym oraz w celu weryfikacji wieku Uczestnika.
11. Jeśli odrębne postanowienia dot. sprzedaży biletów lub regulamin terenu wydarzenia nie stanowią inaczej, osoba małoletnia do lat 13 może uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Osoba pełnoletnia będąca rodzicem lub opiekunem małoletniego ma obowiązek:
− posiadać jeden z dokumentów uprawniających do uczestnictwa w Wydarzeniu, o których mowa w pkt 7 tiret pierwszy do trzeci. Regulaminu oraz jeden z dokumentów wskazanych w pkt 7 tiret czwarty Regulaminu;
− przed wejściem na Wydarzenie złożyć w imieniu osoby małoletniej oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu,
− sprawować bieżący nadzór nad osobą małoletnią w czasie trwania Wydarzenia,
− posiadać dokument potwierdzający tożsamość dziecka.
12. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej w postaci maseczek oraz ich stosowania podczas Wydarzenia.
13. Organizator zapewnia, że:
a. jeśli wydarzenie odbywać będzie się na otwartym powietrzu, spełnione zostaną
następujące warunki:
− Uczestnikom Wydarzenia udostępnione nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy Uczestnikami Wydarzenia oraz udziału w Wydarzeniu nie więcej niż 250 osób, z tym że do liczby tej nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19;
− zapewnienie, aby Uczestnicy Wydarzenia realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, przy użyciu materiałów wskazanych w pkt 12;
b. jeśli wydarzenie odbywać będzie się w pomieszczeniach, spełnione zostaną następujące warunki:
− Uczestnikom Wydarzenia udostępnione będzie nie więcej niż 30% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy Uczestnikami Wydarzenia oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 jego powierzchni; z tym że do tych ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19;.
− zapewnienie, aby Uczestnicy Wydarzenia realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, przy użyciu materiałów wskazanych w pkt 12;
14. Obowiązki udostępniania ograniczonej liczby miejsc oraz zachowania odległości, o których mowa w ust. 13 nie dotyczy:
a. Uczestnika Wydarzenia, który uczestniczy w nim z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b. Uczestnika Wydarzenia, który uczestniczy w nim z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c. Uczestników Wydarzenia wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
d.
15. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków wskazanych w pkt 13, w tym w szczególności do nieopuszczania bez ważnego powodu wyznaczonego miejsca na widowni, zachowania odległości pomiędzy pozostałymi Uczestnikami (z zastrzeżeniem ust. 14) oraz realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa.
16. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na miejscu Wydarzenia, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia i przynoszenia na tereny przyległe:
− ostrych przedmiotów i narzędzi (takich jak: noże, szkło, żyletki, brzytwy etc.),
− broni palnej i broni pneumatycznej,
− metalowych przedmiotów, opakowań i narzędzi o metalowym zakończeniu (takich jak: młotki, łańcuchy, sztućce, puszki etc.),
− materiałów i płynów łatwopalnych, wybuchowych i pirotechnicznych,
− narkotyków, środków psychotropowych oraz odurzających,
− gazów łzawiących,
− substancji trujących i żrących,
− pałek,
− własnego alkoholu (za wyjątkiem alkoholu zakupionego na terenie Wydarzenia),
− wszelkich przedmiotów, których posiadanie lub używanie podczas wydarzenia stwarza obiektywne zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników.
Dodatkowo wprowadza się zakaz:
− wprowadzania zwierząt na teren Wydarzenia,
− niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury oraz wystroju terenu Wydarzenia,
− prowadzenia na terenie Wydarzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym handlowej lub usługowej),
− wstępu na tereny i do pomieszczeń wyłączonych z ogólnodostępnej przestrzeni Wydarzenia, takich jak w szczególności: szatnie artystów, backstage, scena, pomieszczenia Organizatora),
− przekraczania barierek lub innych oznaczeń oddzielających Uczestników od artystów,
− rzucania przedmiotami, wylewania lub rozpylania substancji,
− palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza wyznaczonymi strefami dla palących.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Wydarzenia oraz użycia w trakcie Wydarzenia aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
18. Organizator lub upoważnione przez niego służby są uprawnione m.in. do:
− kontrolowania biletów oraz innych dokumentów, uprawniających Uczestników do wzięcia udziału w Wydarzeniu,
− w przypadku braku uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu – odmowy wstępu na Wydarzenie, a w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu – nakazania Uczestnikowi opuszczenia terenu Wydarzenia,
− weryfikacji tożsamości, wieku, zaświadczeń o zaszczepieniu, wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (tu po wcześniejszej zgodzie) Uczestników, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentów o których mowa w pkt 6. Regulaminu,
− kontroli toreb, bagażu i plecaków oraz elementów wierzchniej garderoby Uczestników, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik posiada lub ma zamiar wnieść na teren Wydarzenia przedmiot określony w pkt 16 Regulaminu,
− upominania oraz wydawania nakazów skierowanych do Uczestników zakłócających przebieg Wydarzenia lub zachowujących się sprzecznie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem, a w uzasadnionym przypadku – nakazania opuszczenia terenu Wydarzenia,
− zatrzymania, w celu niezwłocznego przekazania właściwym organom, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla Uczestników lub mienia będącego własnością Organizatora lub podmiotu władającego terenem Wydarzenia,
19. Służby upoważnione przez Organizatora do czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem Wydarzenia są uprawnione do:
a. odmowy wstępu na Wydarzenie:
− osobom, które na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów objęte są zakazem wstępu na imprezy masowe i inne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe lub sportowe oraz osobom, które zobowiązane są do powstrzymania się od udziału w takich wydarzeniach,
− osobom, które bezzasadnie sprzeciwiają się poddaniu czynnościom, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
− osobom, które nie złożyły oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu,
− osobom znajdującym się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt 16 Regulaminu,
− osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
− osobom agresywnym lub osobom, które poprzez swoje zachowanie okazują pogardę dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanowią zagrożenie dla prawidłowego przebiegu Wydarzenia,
− osobom, które nie posiadają ważnych dokumentów uprawniających do udziału w Wydarzeniu, o których mowa w pkt 7 Regulaminu,
b. wydalenia z terenu Wydarzenia osób zakłócających prawidłowy przebieg Wydarzenia lub zachowujących się sprzecznie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
20. Służby porządkowe lub ochroniarskie działają w granicach prawa, z zachowaniem zasady proporcjonalności, zapewniając poszanowanie prawnie chronionych wartości ludzkich.
21. Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, w efekcie którego Organizator zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora roszczenia zwrotnego o zapłatę  równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora.
22. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej winy jak i z winy osoby, nad którą w czasie trwania Wydarzenia sprawował opiekę.
23. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na koncert. Opuszczenie terenu Wydarzenia wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wstępu.
24. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie nałożonym na niego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
25. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
26. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto, podczas Wydarzenia Uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. W szczególnym niebezpieczeństwie wynikającym ze stosowania przez Organizatora wyżej wymienionych technologii znajdują się w szczególności kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy Wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu przyjmują powyższe do wiadomości i uczestniczą w nim, w tym zakresie na własne ryzyko.
27. Z uwagi na charakter Wydarzenia, mniej przyjazne warunki pogodowe (takie jak m.in. deszcz, mżawka, błoto, niska temperatura), które nie mają znaczącego wpływu na jego odbiór nie upoważniają Uczestnika Wydarzenia do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi lub odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem. W szczególności samoistnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Wydarzenia oraz odstąpienia od umowy nie stanowią informacje przesyłane w ramach sytemu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
28. Organizator w stosunku do wybranych Wydarzeń może wprowadzić ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej Wydarzenia. Organizator w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, w tym niezależnych od Organizatora, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z Uczestnikiem wydarzenia oraz zwrotu ceny uiszczonej za bilet lub zmiany lokalizacji pierwotnie zamówionych miejsc w ramach Wydarzenia w ramach Biletu zarówno przed, jak i w trakcie Wydarzenia.
29. Zwrot lub zamiana Biletów przez Uczestników Wydarzenia możliwa jest wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia, znaczącej zmiany jego terminu lub istotnych cech Wydarzenia, po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, zainicjowanego w sposób wskazany w pkt 33. Zwrot lub zamiana Biletów nie dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik wziął udział w zmienionym Wydarzeniu, wykorzystując Bilet. Zwrot Biletów możliwy w taki sam sposób w jaki zostały one nabyte.
30. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
31. Zakazane jest jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie biletów w celach majątkowych. Organizator zakazuje także wszelkiego dalszego oferowania przeniesienia własności Biletów, w tym w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
32. Organizator wskazuje, iż w przypadku naruszenia pkt 31 Regulaminu, składać będzie zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, zgodnie z którym „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
33. Organizator odpowiada względem Uczestników Wydarzenia za jego prawidłowy przebieg. Reklamacje związane z Wydarzeniem, w szczególności dotyczące okoliczności wskazanych w pkt 29 Regulaminu. Reklamacje powinny być składane za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej,
b. drogą pisemną.
Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, Wydarzenia spowodowane siłą wyższą, lub niedozwolonym działaniem osób trzecich. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika w terminie 14 dni.
34. Teren Wydarzenia może być objęty systemem kamer, utrwalających obraz i dźwięk. Użyty monitoring może służyć do rejestracji przebiegu Wydarzenia, działań podejmowanych przez Uczestników, w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy oraz reklamy i promocji. Uczestnicy Wydarzenia wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku w czasie trwania Wydarzenia celem jego rozpowszechniania dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
35. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia w rozumieniu RODO1 są Tomasz Masłowski i Bartosz Stobiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna przy ul. Piątkowskiej 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 7811964988, REGON 369420414. Dane osobowe w związku z panującym stanem epidemii koronawirusa SARS-COV-2 przetwarzane są w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c oraz i RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO), w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO). Pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Uczestników Wydarzenia. Ponadto przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą, przed zawarciem z nim umowy. Przetwarzanie danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy współpracujące z Organizatorem w celu organizacji Wydarzenia, partnerzy handlowi Organizatora, firmy zapewniające wsparcie IT dla Organizatora, organy publiczne, co do których istnieje obowiązek udostępniania danych, oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Organizator nie przekazuje danych Uczestników poza teren EOG. Dane osobowe, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, a następnie trwale usunięte lub zniszczone. Pozostałe dane osobowe przechowywane będą – w zależności od ich charakteru – przez okres niezbędny do ich przetwarzania, przez co rozumie się w wybranych przypadkach okres przedawnienia roszczeń wynikających umowy.
36. Uczestnikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, lecz niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu uniemożliwia realizację biletu i wstęp na Wydarzenie. Pozyskane przez Organizatora dane nie służą do profilowania Uczestników ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.
37. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
38. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora https://winiarybookings.pl/regulamin/, oraz przy wejściu na teren Wydarzenia. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu przed rozpoczęciem Wydarzenia przy użyciu środków porozumiewania na odległość oraz w formie fizycznej przy wejściu na teren Wydarzenia.
II. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
1. Przedmiotowy regulamin imprezy masowej (dalej jako „Regulamin Imprezy Masowej”), obejmuje swoim zakresem imprezy, wydarzenia artystyczno-kulturalne czy rozrywkowe o charakterze masowym, do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej jako „Impreza Masowa”).
2. Do Regulaminu Imprezy Masowej, w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie w szczególności w zakresie ustalonych w nim definicji, warunków uczestnictwa w Wydarzaniu, jako Imprezie Masowej oraz zasad zachowania się Uczestników Imprezy Masowej.
3. Uczestnicy Imprezy Masowej są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, Regulaminu Imprezy Masowej, odpowiedniego regulaminu obiektu (terenu) na którym odbywa się Impreza Masowa oraz przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Za bezpieczeństwo Imprezy Masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator, spełniając wymogi w zakresie:
a. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w Imprezie Masowej;
b. ochrony porządku publicznego;
c. zabezpieczenia pod względem medycznym;
d. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
5. Organizator zapewnia:
a. spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
b. udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
c. pomoc medyczną;
d. zaplecze higieniczno-sanitarne;
e. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
f. warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
g. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
h. wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
6. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie Imprezy Masowej.
7. Uczestnicy Imprezy Masowej są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
8. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez osoby posiadające odpowiednią umowę z Organizatorem oraz posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprzedaż napojów alkoholowych dozwolona jest wyłącznie w miękkich opakowaniach, które stanowią zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
9. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy Masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone w ten sposób, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy Masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, lub sam zawiadamia o przestępstwie albo występuje z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
10. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają oznakowanie i ukończone szkolenie, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1087), tj. z dnia 20 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1347).
11. Służby informacyjne są obowiązane do:
a. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
b. informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;
c. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia Uczestników Imprezy Masowej;
d. niedopuszczania Uczestników Imprezy Masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
e. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
f. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
g. pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i Regulaminu Imprezy Masowej;
h. reagowania na skargi składane przez Uczestników Imprezy Masowej.
12. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych Regulaminem Imprezy Masowej decyzje podejmuje Organizator.