REGULAMIN WYDARZENIA1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „ Regulaminem” , dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzeń artystyczno-kulturalnych i rozrywkowych zwanymi dalej: „Uczestnikami”, zwanym dalej „Wydarzeniem” , organizowanych przez Tomasza Masłowskiego i Bartosza Stobińskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl, zwanego dalej „ Organizatorem”.


2. Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia. W szczególności odpowiada on za zgodność Wydarzenia z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020. poz. 964), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 1006).

3. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora, służb porządkowych lub służb informacyjnych, w tym pracowników ochrony. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają w widocznym miejscu identyfikator.

4. Sprzęt obsługujący Wydarzenie, będący w gestii Organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia jego wygodne i bezpieczne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020. poz. 964), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 1006).6. Każdy Uczestnik przed wejściem na teren Wydarzenia zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 oraz że nie przebywa na tzw. kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej zostanie przesłany Uczestnikowi w formie elektronicznej lub udostępniony w wersji fizycznej w dniu organizacji Wydarzenia. W zależności od formy przekazania przez Organizatora Uczestnikowi formularza z oświadczeniem, Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i przesłać Organizatorowi wypełniony formularz w wersji elektronicznej albo wypełnić i przekazać Organizatorowi własnoręcznie podpisany formularz. Za osobę małoletnią do lat 13 oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny. Niezłożenie oświadczenia stanowi bezwzględną podstawę do odmowy udziału w Wydarzeniu, bez możliwości zwrotu ceny uiszczonej za bilet. 


7. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu oraz posiadające jeden z następujących dokumentów:

– ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,

- zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,

– identyfikator wydany przez Organizatora.

Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez prowadzącego Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.


8. Uczestnicy mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

9. Służby porządkowe, informacyjne lub ochroniarskie podczas sprzedaży biletów wstępu na Wydarzenie oraz przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia lub dokonującej zakupu biletu, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. 


10. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w pkt. 7, która przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego i dostępnego przy wejściu na Wydarzenie oraz złoży w jej imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu. Postanowienie ma zastosowanie, o ile regulamin terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, nie określa wyższej granicy wieku dla wstępu na teren, na którym odbywa się Wydarzenie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka. 


11. W Wydarzeniu może brać udział nie więcej niż 150 Uczestników. Organizator zapewnia, że suma sprzedanych biletów oraz przyznanych dokumentów uprawniająca do uczestnictwa w Wydarzeniu wymienionych w pkt 7 Regulaminu nie wynosi więcej niż 150. Jednocześnie Organizator w sposób wyraźny wydziela teren Wydarzenia, w sposób uniemożliwiający mieszanie się Uczestników z osobami postronnymi.


12. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, takie jak: maski, maseczki, chusty, odzież ochronna czy przyłbice ochronne. 


13. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do zakrywania w czasie trwania Wydarzenia ust i nosa za pomocą materiałów, o których mowa w pkt 12 Regulaminu, chyba że zachowają co najmniej 2 m odstępu od pozostałych uczestników Wydarzenia. Wymogu zachowania odstępu 2 m nie stosuje się do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz opiekunów małoletnich do lat 13 i Uczestników, którzy uczestniczą w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.


14. Wymagania z pkt 13 Regulaminu odnoszą się również do Uczestników zgromadzonych przed miejscem Wydarzenia, oczekujących na wstęp na teren Wydarzenia.


15. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na miejsce Wydarzenia, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia i przynoszenia na tereny przyległe:


– broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcuchów,

- alkoholu (za wyjątkiem tego zakupionego na terenie Wydarzenia),

- niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,

- materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych, laserów,
– środków odurzających i substancji psychotropowych,

- środków trujących i promieniotwórczych,

- płynów łatwopalnych,

– wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych,

– wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.

Dodatkowo wprowadza się zakaz:- wprowadzania psów na teren Wydarzenia,
– niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury,
– prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia,
– wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu”,

– rzucania jakimikolwiek przedmiotami na terenie Wydarzenia,
– palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video. 


17. Organizator, służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:- sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,

– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,


- przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,


– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie,

– ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.


18. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:a. odmowy wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:


- osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

– osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 17 Regulaminu,


- osobom, które nie złożyły oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu,


- osobom znajdującym się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt 15 Regulaminu,


- osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,


- osobom nie posiadającym ważnego dokumentu lub identyfikatora uprawniającego do wstępu na Wydarzenie, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu.


b. usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.

19. Czynności podejmowane przez służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 


20. Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad ochrony osobistej przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, w efekcie którego Organizator zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora roszczenia zwrotnego o zapłatę równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora.

21. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej winy jak i z winy osoby, nad którą w czasie trwania Wydarzenia sprawował opiekę.


22. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na koncert. Opuszczenie terenu Wydarzenia wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wstępu.


23. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie nałożonym na niego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


24. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


25. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto, podczas Wydarzenia uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są w szczególności kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy Wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu przyjmują powyższe do wiadomości i uczestniczą w nim, w tym zakresie na własne ryzyko.


26. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących. 


27. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że Wydarzenia odbywa się na ,,wolnym powietrzu” niezależnie od warunków atmosferycznych. 


28. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia w rozumieniu RODO są Tomasz Masłowski i Bartosz Stobiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna przy ul. Piątkowskiej 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 7811964988, REGON 369420414. Dane osobowe w związku z panującym stanem epidemii koronawirusa SARS-COV-2 przetwarzane są w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c oraz i RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO), w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy zapewniające wsparcie IT dla Organizatora, organy publiczne, co do których istnieje obowiązek udostępniania danych, oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Organizator nie przekazuje danych Uczestników poza teren Polski, Unii Europejskiej, EOG. Dane osobowe, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, a następnie trwale usunięte lub zniszczone. Uczestnikowi przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. prawo do usunięcia danych, 

d. prawo ograniczenia przetwarzania danych, 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f. prawo do przenoszenia danych, 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, lecz niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu uniemożliwia realizację biletu i wstęp na Wydarzenie. Pozyskane przez Organizatora dane nie służą do profilowania Uczestników ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.

29. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.


30. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora (ul. Poznańska 40A/2, 60-851 Poznań), pod linkiem: Regulamin Wydarzenia, oraz przy wejściu na teren Wydarzenia. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu przed rozpoczęciem Wydarzenia przy użyciu środków porozumiewania na odległość oraz w formie fizycznej przy wejściu na teren Wydarzenia.


REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW NA STRONIE WWW.WINIARYBOOKINGS.PL

Poniższy Regulamin określa zasady działalności sklepu internetowego www.winiarybookings.pl oraz zakupu biletów przez sieć Internet na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne organizowane przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań; NIP 7811964988, REGON 369420414.

1. Zasady ogólne.

a) Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań.

b) Regulamin dotyczy sprzedaży biletów, dokonywanej za pośrednictwem serwisu na stronie internetowej WWW.WINIARYBOOKINGS.PL

c) Serwis umożliwia zakup biletów, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system płatności operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

d) Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego, a także jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Kupującego regulaminu dokonywania płatności za pośrednictwem operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny jest pod adresem www.payu.pl. W przypadku napotkania problemów z działaniem lub obsługą systemu płatności, Kupujący może skontaktować się z operatorem systemu pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@platnosci.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 630 60 05.

e) W związku ze sprzedażą biletów za pośrednictwem strony internetowej WWW.WINIARYBOOKINGS.PL, a na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017r. “w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących” za zakupione bilety nie są wystawiane paragony, ponieważ to bilet jest paragonem. Na życzenie klienta możliwe jest wystawienie faktury VAT.

f) Przez Bilet rozumiany jest dokument uprawniający do udziału w wydarzeniu.

g) Przed zakupem Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Wydarzenia, na które wystawiony jest bilet, regulaminem obiektu, na którym Wydarzenie się odbywa oraz niniejszym Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje owe regulaminy.

h) Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu www.winiarybookings.pl, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane w sklepie przed rozpoczęciem prac.

2. Zamówienia.

a) W celu zakupu biletu Kupujący dokonuje następujących czynności:
– wyboru koncertu lub innego wydarzenia,
– wyboru rodzaju i liczby zamawianych biletów,
– wypełnienia niezbędnych danych osobowych w formularzu zamówienia,
– wyboru sposobu doręczenia biletów oraz sposobu zapłaty za zamówienie,
– akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji zamówienia,
– zapłaty za wybrane bilety za pośrednictwem serwisu płatności PayU.

b) O puli biletów dostępnych do sprzedaży internetowej oraz zakończeniu ich sprzedaży decyduje Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań.

c) Brak możliwości zakupu biletu przez Internet nie musi oznaczać braku biletów w kasie.

d) Klient może składać zamówienia drogą elektroniczną na bilety dostępne w asortymencie sklepu www.winiarybookings.pl 24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna odbywa się w dni robocze.

3. Płatności.

a) Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.

b) Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny biletu może być doliczana opłata manipulacyjna serwisu PayU.

c) Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Kupujący powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

4. Dostawa.

a) Dostarczenie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności, poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres (opcja z wysyłką) lub osobisty odbiór przy wejściu do klubu (opcja bez wysyłki).

b) Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem. 

c) W przypadku, w którym zamówiony w formie papierowej i opłacony bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, wskazane jest, by Klient skontaktował się z Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna telefonicznie pod numerem +48 660 381 350 lub w drodze mailowej pod adresem bilety@winiarybookings.pl w celu ustalenia sposobu wydania biletu zastępczego lub zwrotu kosztów zakupu biletu.

5. Zasady posługiwania się biletem.

a) Wstęp na koncert lub inne wydarzenie jest możliwy po okazaniu zakupionego biletu wstępu lub biletu elektronicznego i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Kupującego zamieszczonych na bilecie.

b) W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby Kupującej.

c) Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, udostępnianie biletu osobom trzecim lub utrata biletu, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w spektaklu lub wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.

d) Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na wydarzenie.

6. Zwroty i reklamacje.

Na podstawie Art. 38 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014) która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem, konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania lub zmiany terminu koncertu i innego wydarzenia kulturalno-artystycznego.

a) Reklamacja w przypadku odwołania lub zmiany daty wydarzenia:

Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: bilety@winiarybookings.pl, podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji i dane do wykonania przelewu bankowego ze zwrotem pieniędzy. W przypadku płatności kartą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna nie otrzyma od operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

b) Reklamacje można składać pod adresem poczty elektronicznej: bilety@winiarybookings.pl Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

c) Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad i jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną.

7. Dane osobowe.

a) Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań.

b) W wypadku, kiedy zakup biletu wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

c) Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem danych osobowych jest Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań.

8. Informacje końcowe.

a) Regulamin został wydany przez Bartosza Stobińskiego i Tomasza Masłowskiego prowadzących działalność gospodarczą jako firma Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającego nr NIP 7811964988, REGON 369420414.

b) Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2018 roku.

c) Regulamin może ulec zmianie, a o jego zmianie Klienci zostaną poinformowani z uprzedzeniem, przez umieszczenie na stronie sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej datę wejścia w życie zmian Regulaminu. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczącej zmian w Regulaminie nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

d) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

e) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług wobec Klienta, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.