Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA PORTALU WINIARYBOOKINGS.PL

[Definicje]

 1. Bilet – bilet, dokument lub inny nośnik prawa umożliwiający wzięcie udziału w Wydarzeniu.
 2. Biletomat.pl – sklep internetowy należący do BPM Media, do którego Klient uzyskuje dostęp poprzez Moduł.
 3. Klient lub Nabywca – podmiot, który:
  1. odwiedza Serwis, lub
  2. dokonuje zakupu poprzez Moduł dostępny w Serwisie.
 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług w sposób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Moduł – narzędzie, moduł sprzedażowy należący do Sprzedawcy, umożliwiający Klientowi zakup Biletu za pośrednictwem Biletomat.pl z poziomu Serwisu.
 6. Platforma ODR – punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1).
 7. Portal lub Serwis – portal internetowy zlokalizowany pod adresem winiarybookings.pl oraz na jego podstronach.
 8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu oraz zakupu Biletów poprzez Moduł, jednocześnie będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin Sprzedawcy – regulamin sklepu internetowego Biletomat.pl, należącego do Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej https://www.biletomat.pl/regulamin/.
 10. Sprzedawca lub BPM Media – BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres do doręczeń: ul. Głogowska 31 lok. 33, 60-702 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł.; NIP: 9721211542; REGON: 301386541; adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl, będący właścicielem Modułu i sklepu Biletomat.pl.
 11. Usługodawca lub Organizator – Tomasz Masłowski i Bartosz Stobiński prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl, będący właścicielem Portalu.
 12. Ustawa o Inspekcji Handlowej – ustawa o inspekcji handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U.2019.1668 z późn. zm.)
 13. Wydarzenie – wydarzenie artystyczno-kulturalne lub rozrywkowe organizowane przez Usługodawcę, na które Bilety sprzedawane są poprzez Moduł.

[Postanowienia ogólne]

 1. Portal, należący do Usługodawcy umożliwia Klientowi zapoznanie się z działem newsy oraz dostęp do Modułu pozwalającego na zakup Biletów od Sprzedawcy.
 2. Klient dokonując zakupu Biletu zawiera umowę z BPM Media, będącym właścicielem Modułu oraz sklepu Biletomat.pl i jest w tym zakresie związany niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Sprzedawcy, widniejącym na stronie internetowej pod adresem: www.biletomat.pl/regulamin/.
 3. Usługodawca utrzymuje Portal w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym, umożliwiającym Klientowi zakup Biletu poprzez usługę Modułu.
 4. Klienci nie ponoszą opłat wyższych niż standardowe za komunikację z Usługodawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 5. Usługodawca zapewnia Klientom poprawność działania Portalu, przy wykorzystaniu:
 1. komputera, laptopa lub inne urządzenie multimedialnego z dostępem do Internetu,
 2. standardowego systemu operacyjnego,
 3. przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript.
 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, działaniami konserwacyjno – technologicznymi, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z Serwisem.
 2. Usługodawca oświadcza, iż zapewnia Klientowi szybki i efektywny kontakt pod danymi teleadresowymi wskazanymi w Regulaminie.
 3. Klient może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie internetowej http://winiarybookings.pl/regulamin/, w tym również pobrać i zarchiwizować jego treść lub wydrukować go. Klient na takich samych zasadach może uzyskać dostęp do Regulaminu Sprzedawcy, który dostępny jest na stronie internetowej www.biletomat.pl/regulamin/ i jest każdorazowo udostępniany w toku procedury zakupu Biletu. Wyciąg najważniejszych postanowień z Regulaminu Sprzedawcy dostępny jest w pkt VIII Regulaminu.
 4. Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu, za wyjątkiem pkt VI Regulaminu, oraz wszystkich tych postanowień, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
 5. Klienci mogą porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą wiadomości e-mail oraz drogą pisemną, przy czym zakupu Biletu Klienci dokonują zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie oraz Regulaminie Sprzedawcy.
 6. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przy zakupie Biletu zawarte są w polityce prywatności Sprzedawcy na stronie internetowej https://www.biletomat.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/ i udostępnianie są Klientowi przed zawarciem umowy.

[Usługa Modułu]

 1. Usługodawca poprzez Portal umożliwia Klientowi dostęp do Modułu w celu zakupu Biletu. Ponadto Usługodawca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod kątem technicznym i funkcjonalnym, umożliwiające zakup wybranego Biletu na Wydarzenie poprzez Moduł.
 2. Klient, który chce zakupić Bilet na Wydarzenie dokonuje wyboru pozycji widniejącej na Portalu, co wiąże się z przeniesieniem Klienta do Modułu.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż Biletów jest BPM Media. Usługodawca nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta poprzez Moduł.
 4. Cennik Biletów, ich dostępność, forma i sposób zakupu szczegółowo opisane są w Module i podawane do wiadomości każdorazowo przed zakupem.
 5. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone w Module ze wskazaniem kosztów jakie ponosi Klient. W przypadku usług płatnych Sprzedawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, rabaty itp.
 6. Dokonując zakupu Biletu poprzez Moduł, Klient potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami sprzedaży oraz Regulaminem Sprzedawcy, a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 7. Dostęp i korzystanie z usługi Modułu z poziomu Serwisu jest bezpłatne. Nie dotyczy to odpłatnych umów zawieranych poprzez Moduł ze Sprzedawcą, w szczególności takich jak zakup Biletu.

[Sposoby płatności]

 1. Usługa dostępu do Modułu zapewniania przez Usługodawcę jest bezpłatna.
 2. Zakupu Biletu Klient dokonuje poprzez Moduł należący do Sprzedawcy. Sprzedawca decyduje o dostępnych sposobach i formach płatności.
 3. Zasady i szczegóły dot. płatności podane są w informacjach zawartych w Module, udostępnianych przez wybranego operatora systemów płatności zintegrowanych oraz w Regulaminie Sprzedawcy.

[Odpowiedzialność i reklamacje]

 1. Usługodawca odpowiada względem Klienta za prawidłowe funkcjonowanie Portalu, umożliwiające dostęp do Modułu. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu, w szczególności dotyczące dostępu do Modułu z poziomu Serwisu oraz prawidłowości działania Portalu należy zgłaszać Usługodawcy za pomocą:
 1. poczty elektronicznej,
 2. telefonicznie,
 3. lub drogą pisemną.
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za transakcje oraz zawarcie umowy sprzedaży w Module jest Sprzedawca na warunkach wskazanych w Regulaminie Sprzedawcy. Reklamacje związane z zawieranymi umowami sprzedaży Biletów należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl.
 2. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, działaniami konserwacyjno – technologicznymi, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z Serwisem.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji Klienta będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą ą zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej. Mediacja ma charakter dobrowolny, a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Klient będący konsumentem ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Klient będący konsumentem może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

[Postanowienia końcowe]

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będącymi Konsumentami wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na rzecz Klientów będących Konsumentami, korzystających z Serwisu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta – Konsumenta niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na Portalu.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Portalu, a Klient zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać z nową wersją Regulaminu.
 5. O treści zmian niniejszego Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej.
 6. Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą:
 1. listownie, na adres:  – ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań,
 2. mailowo – pod adresem: biuro@winiarybookings.pl
 3. telefonicznie, pod numerem: +48 660 381 350 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 4. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 z późn. zm.).

[Wyciąg z Regulaminu Sprzedawcy]

Poniższe zapisy stanowią jedynie wyciąg najważniejszych postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Nie należy odczytywać ich jako samodzielnego regulaminu. Nabywca dokonujący zakupu poprzez Moduł dostępny w Serwisie zobowiązany jest do zaznajomienia się całą treścią Regulaminu Sprzedawcy, dostępnym pod adresem internetowym: www.biletomat.pl/regulamin/.

 1. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Biletomat.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez BPM Media na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy BPM Media i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi rodzaje i ceny Biletów. BPM Media nie jest organizatorem Wydarzeń.
 2. Rodzaje i ceny Biletów na Wydarzenie określa Organizator. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, takie jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), opłata serwisowa, o czym Nabywca zostanie każdorazowo poinformowany w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 3. O łącznej cenie z tytułu umowy sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują – opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy oraz opłatą serwisową) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. W Biletomat.pl dostępne są następujące formaty Biletów:
  1. eTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik w formacie HTML do samodzielnego wydruku przez Nabywcę na drukarce. eTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w Formularza Zamówienia adres poczty elektronicznej za pomocą unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie, zapisanie lub wydrukowanie Biletu (w tym celu należy kliknąć w przesłany link lub wpisać go w oknie przeglądarki internetowej);
  2. smsTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik z obrazem Biletu do samodzielnego zapisu przez Nabywcę w telefonie (smartfonie) Nabywcy. smsTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w formularzu zamówienia numer telefonu. Dodatkowo w przypadku smsTicket Klient otrzymuje również eTicket na podany przez siebie adres poczty elektronicznej;
  3. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski – Bilet udostępniany Nabywcy w formie papierowej, na specjalnych zabezpieczonych blankietach BPM Media. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski przesyłany jest Nabywcy przesyłką tradycyjną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres dostawy.
  4. Bilet zwrotny – eTicket, smsTicket lub Bilet tradycyjny/kolekcjonerski, sprzedawany na wybrane Wydarzenia i przez określony czas, który może być zwrócony przez Nabywcę na zasadach określonych Regulaminie Sprzedawcy w czasie określonym przy danym Bilecie zwrotnym. Bilet zwrotny jest dostępny tylko jeżeli w treści opisu danego Wydarzenia została wskazana możliwość zakupu tego rodzaju Biletu.
 5. W Biletomat.pl dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem PayU.pl.
 6. Termin płatności tytułem umowy sprzedaży wynosi:
  1. w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – 90 minut od chwili zawarcia umowy sprzedaży, lecz nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia.
  2. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy sprzedaży, lecz nie później niż do godziny 16:00 ostatniego dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia.
 7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym rachunek bankowy Sprzedawcy został uznany kwotą płatności dokonanej przez Klienta.
 8. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez Payu.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez PayU.pl i zainstalowanej w sklepie internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.
 9. W Biletomat.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłka elektroniczna,
  2. Przesyłka tradycyjna, to jest przesyłka pocztowa albo kurierska.
 10. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem umowy sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi oraz (2) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, (3) do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Z zastrzeżeniem powyższego zapisu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl.

REGULAMIN WYDARZENIA

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „ Regulaminem” , dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzeń artystyczno-kulturalnych i rozrywkowych zwanymi dalej: „Uczestnikami”, zwanym dalej „Wydarzeniem” , organizowanych przez Tomasza Masłowskiego i Bartosza Stobińskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl, zwanego dalej „ Organizatorem”.

2. Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia. W szczególności odpowiada on za zgodność Wydarzenia z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066).

3. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora, służb porządkowych lub służb informacyjnych, w tym pracowników ochrony. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają w widocznym miejscu identyfikator.

4. Sprzęt obsługujący Wydarzenie, będący w gestii Organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia jego wygodne i bezpieczne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066).

6. Każdy Uczestnik przed wejściem na teren Wydarzenia zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 oraz że nie przebywa na tzw. kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej zostanie przesłany Uczestnikowi w formie elektronicznej lub udostępniony w wersji fizycznej w dniu organizacji Wydarzenia. W zależności od formy przekazania przez Organizatora Uczestnikowi formularza z oświadczeniem, Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i przesłać Organizatorowi wypełniony formularz w wersji elektronicznej albo wypełnić i przekazać Organizatorowi własnoręcznie podpisany formularz. Za osobę małoletnią do lat 13 oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny. Niezłożenie oświadczenia stanowi bezwzględną podstawę do odmowy udziału w Wydarzeniu, bez możliwości zwrotu ceny uiszczonej za bilet.

7. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu oraz posiadające jeden z następujących dokumentów:

– ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,
– zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,
– identyfikator wydany przez Organizatora.

Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez prowadzącego Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.

8. Uczestnicy mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby. 


9. Służby porządkowe, informacyjne lub ochroniarskie podczas sprzedaży biletów wstępu na Wydarzenie oraz przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia lub dokonującej zakupu biletu, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

10. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w pkt. 7, która przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego i dostępnego przy wejściu na Wydarzenie oraz złoży w jej imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu. Postanowienie ma zastosowanie, o ile regulamin terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, nie określa wyższej granicy wieku dla wstępu na teren, na którym odbywa się Wydarzenie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

11. Liczba uczestników Wydarzenia nie jest większa niż 1 osoba na 5 m2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez stosowanie się do wyznaczonych znakami poziomymi przez Organizatora miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 2 m. Wymogu zachowania odstępu 2 m nie stosuje się do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz opiekunów małoletnich do lat 13 i Uczestników, którzy uczestniczą w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.  


12. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, takie jak: maski, maseczki, chusty, odzież ochronna czy przyłbice ochronne.

13. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do zakrywania w czasie trwania Wydarzenia ust i nosa za pomocą materiałów, o których mowa w pkt 12 Regulaminu, chyba że zachowają co najmniej 2 m odstępu od pozostałych uczestników Wydarzenia. Wymogu zachowania odstępu 2 m nie stosuje się do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz opiekunów małoletnich do lat 13 i Uczestników, którzy uczestniczą w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

14. Wymagania z pkt 13 Regulaminu odnoszą się również do Uczestników zgromadzonych przed miejscem Wydarzenia, oczekujących na wstęp na teren Wydarzenia.

15. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na miejscu Wydarzenia, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia i przynoszenia na tereny przyległe:

– broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcuchów,
– alkoholu (za wyjątkiem tego zakupionego na terenie Wydarzenia),
– niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
– materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych, laserów, 
– środków odurzających i substancji psychotropowych,
– środków trujących i promieniotwórczych,
– płynów łatwopalnych,
– wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych,
– wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu. 


Dodatkowo wprowadza się zakaz:

– wprowadzania psów na teren Wydarzenia, 
– niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury, 
– prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia, 
– wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu”,
– rzucania jakimikolwiek przedmiotami na terenie Wydarzenia, 
– palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących. 


16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

17. Organizator, służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:

– sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
– przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, 
– ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 


18. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:

a. odmowy wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim: 


– osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
– osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 17 Regulaminu,
– osobom, które nie złożyły oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu,
– osobom znajdującym się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt 15 Regulaminu,
– osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
– osobom nie posiadającym ważnego dokumentu lub identyfikatora uprawniającego do wstępu na Wydarzenie, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu. 


b. usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie. 


19. Czynności podejmowane przez służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

20. Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad ochrony osobistej przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, w efekcie którego Organizator zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora roszczenia zwrotnego o zapłatę równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora. 


21. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej winy jak i z winy osoby, nad którą w czasie trwania Wydarzenia sprawował opiekę. 


22. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na koncert. Opuszczenie terenu Wydarzenia wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wstępu. 


23. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie nałożonym na niego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


24. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 


25. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto, podczas Wydarzenia uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są w szczególności kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy Wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu przyjmują powyższe do wiadomości i uczestniczą w nim, w tym zakresie na własne ryzyko. 


26. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

27. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że Wydarzenie odbywające się na ,,wolnym powietrzu” odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

28. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia w rozumieniu RODO są Tomasz Masłowski i Bartosz Stobiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna przy ul. Piątkowskiej 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 7811964988, REGON 369420414. Dane osobowe w związku z panującym stanem epidemii koronawirusa SARS-COV-2 przetwarzane są w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c oraz i RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO), w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy zapewniające wsparcie IT dla Organizatora, organy publiczne, co do których istnieje obowiązek udostępniania danych, oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Organizator nie przekazuje danych Uczestników poza teren Polski, Unii Europejskiej, EOG. Dane osobowe, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, a następnie trwale usunięte lub zniszczone. Uczestnikowi przysługuje: 


a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych, 
d. prawo ograniczenia przetwarzania danych, 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, lecz niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu uniemożliwia realizację biletu i wstęp na Wydarzenie. Pozyskane przez Organizatora dane nie służą do profilowania Uczestników ani do podejmowania zautomatyzowanych działań. 


29. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia. 


30. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora (ul. Poznańska 40A/2, 60-851 Poznań), pod linkiem: Regulamin Wydarzenia, oraz przy wejściu na teren Wydarzenia. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu przed rozpoczęciem Wydarzenia przy użyciu środków porozumiewania na odległość oraz w formie fizycznej przy wejściu na teren Wydarzenia.