Regulations

ENG

Poniższy Regulamin określa zasady działalności sklepu internetowego www.winiarybookings.pl oraz zakupu biletów przez sieć Internet na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne organizowane przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań; NIP 7811964988, REGON 369420414.

 1. Zasady ogólne.
  a) Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań.

b) Regulamin dotyczy sprzedaży biletów, dokonywanej za pośrednictwem serwisu na stronie internetowej WWW.WINIARYBOOKINGS.PL

c) Serwis umożliwia zakup biletów, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system płatności operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

d) Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego, a także jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Kupującego regulaminu dokonywania płatności za pośrednictwem operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny jest pod adresem www.payu.pl. W przypadku napotkania problemów z działaniem lub obsługą systemu płatności, Kupujący może skontaktować się z operatorem systemu pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@platnosci.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 630 60 05.

e) W związku ze sprzedażą biletów za pośrednictwem strony internetowej WWW.WINIARYBOOKINGS.PL, a na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017r. “w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących” za zakupione bilety nie są wystawiane paragony, ponieważ to bilet jest paragonem. Na życzenie klienta możliwe jest wystawienie faktury VAT.

f) Przez Bilet rozumiany jest dokument uprawniający do udziału w wydarzeniu.

g) Przed zakupem Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Wydarzenia, na które wystawiony jest bilet, regulaminem obiektu, na którym Wydarzenie się odbywa oraz niniejszym Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje owe regulaminy.

h) Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu www.winiarybookings.pl, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane w sklepie przed rozpoczęciem prac.

 1. Zamówienia.
  a) W celu zakupu biletu Kupujący dokonuje następujących czynności:
  – wyboru koncertu lub innego wydarzenia,
  – wyboru rodzaju i liczby zamawianych biletów,
  – wypełnienia niezbędnych danych osobowych w formularzu zamówienia,
  – wyboru sposobu doręczenia biletów oraz sposobu zapłaty za zamówienie,
  – akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji zamówienia,
  – zapłaty za wybrane bilety za pośrednictwem serwisu płatności PayU.

b) O puli biletów dostępnych do sprzedaży internetowej oraz zakończeniu ich sprzedaży decyduje Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań.

c) Brak możliwości zakupu biletu przez Internet nie musi oznaczać braku biletów w kasie.

d) Klient może składać zamówienia drogą elektroniczną na bilety dostępne w asortymencie sklepu www.winiarybookings.pl 24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna odbywa się w dni robocze.

 1. Płatności.
  a) Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.

b) Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny biletu może być doliczana opłata manipulacyjna serwisu PayU.

c) Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Kupujący powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

 1. Dostawa.
  a) Dostarczenie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności, poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres (opcja z wysyłką) lub osobisty odbiór przy wejściu do klubu (opcja bez wysyłki).

b) Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

c) W przypadku, w którym zamówiony w formie papierowej i opłacony bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, wskazane jest, by Klient skontaktował się z Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna telefonicznie pod numerem +48 660 381 350 lub w drodze mailowej pod adresem bilety@winiarybookings.pl w celu ustalenia sposobu wydania biletu zastępczego lub zwrotu kosztów zakupu biletu.

 1. Zasady posługiwania się biletem.
  a) Wstęp na koncert lub inne wydarzenie jest możliwy po okazaniu zakupionego biletu wstępu lub biletu elektronicznego i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Kupującego zamieszczonych na bilecie.

b) W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby Kupującej.

c) Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, udostępnianie biletu osobom trzecim lub utrata biletu, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w spektaklu lub wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.

d) Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na wydarzenie.

 1. Zwroty i reklamacje.
  Na podstawie Art. 38 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014) która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem, konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania lub zmiany terminu koncertu i innego wydarzenia kulturalno-artystycznego.

a) Reklamacja w przypadku odwołania lub zmiany daty wydarzenia:

Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: bilety@winiarybookings.pl, podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji i dane do wykonania przelewu bankowego ze zwrotem pieniędzy. W przypadku płatności kartą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna nie otrzyma od operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

b) Reklamacje można składać pod adresem poczty elektronicznej: bilety@winiarybookings.pl Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

c) Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad i jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną.

 1. Dane osobowe.
  a) Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań.

b) W wypadku, kiedy zakup biletu wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

c) Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem danych osobowych jest Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań.

 1. Informacje końcowe.
  a) Regulamin został wydany przez Bartosza Stobińskiego i Tomasza Masłowskiego prowadzących działalność gospodarczą jako firma Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającego nr NIP 7811964988, REGON 369420414.

b) Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2018 roku.

c) Regulamin może ulec zmianie, a o jego zmianie Klienci zostaną poinformowani z uprzedzeniem, przez umieszczenie na stronie sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej datę wejścia w życie zmian Regulaminu. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczącej zmian w Regulaminie nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

d) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

e) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług wobec Klienta, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN IMPREZY

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzeń artystyczno-kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych zwanych dalej „Wydarzeniem”, organizowanych przez Bartosza Stobińskiego i Tomasza Masłowskiego prowadzących działalność gospodarczą jako firma Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającego nr NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl zwanego dalej „Organizatorem”,
 2. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997 roku „O bezpieczeństwie imprez masowych” /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. „O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń powołanych przez Organizatora służb porządkowych lub służb informacyjnych, w tym pracowników ochrony. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają w widocznym miejscu identyfikator.
 4. Sprzęt obsługujący Wydarzenie, będący w gestii Organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 5. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń.
 6. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów:
  – ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,
  – zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,
  – identyfikator wydany przez Organizatora.
  Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez prowadzącego Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.
 7. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
 8. Służby porządkowe lub ochroniarskie podczas sprzedaży biletów wstępu na Wydarzenie oraz przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia lub dokonującej zakupu biletu, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
 9. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w pkt. 7, która, przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego dostępnego przy wejściu na Wydarzenie. Postanowienie ma zastosowanie, o ile regulamin terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, nie określa wyższej granicy wieku dla wstępu na teren, na którym odbywa się Wydarzenie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.
 10. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu i regulaminu terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.
 11. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 roku „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:
  – broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha,
  – alkoholu (za wyjątkiem tego zakupionego na terenie Wydarzenia),
  – niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
  – materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych,
  – laserów,
  – środków odurzających i substancji psychotropowych,
  – środków trujących i promieniotwórczych,
  – płynów łatwopalnych,
  – wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych,
  – wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.

Dodatkowo wprowadza się zakaz:
– wprowadzania psów na teren imprezy,
– niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury,
– prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia,
– wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu”,
– rzucania jakimikolwiek przedmiotami na terenie Wydarzenia,
– palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących.

 1. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 2. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  – sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
  – legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  – przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
  – wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie,
  – ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 3. Czynności podejmowane przez Służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 4. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  – odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:
  a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
  b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 13 Regulaminu.
  c) osobie znajdującej się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt 11 Regulaminu,
  e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
  f) osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 7 Regulaminu,
  – usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.
 5. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych lub ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na koncert. Opuszczenie terenu imprezy wiąże się z koniecznością ponownego zakupu biletu wstępu.
 7. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.
 9. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto podczas Wydarzenia uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Wydarzenia uczestniczą w nim na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję.
 10. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.
 11. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora www.winiarybookings.pl, a w trakcie trwania Wydarzenia również na wejściu na teren imprezy.